Organizace výcviku a zkoušek v naší AŠ

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá buď formou společného kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

  • Předměty teoretické výuky:

– Pravidla provozu na pozemních komunikacích

– Konstrukce a údržba vozidla

– Základy ovládání vozidla

– Zásady bezpečné jízdy

– Zdravotnická příprava

  • Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č. 247/2000 Sb.

  • Předměty praktického výcviku:

– Řízení vozidla

– Praktická údržba vozidla

– Zdravotnická příprava

  • Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“. Osoby která v den zkoušek nedovrší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné popř.se domluvit na splátkách.

  • Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 – 3 měsíce. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit, tzv. rychlokurz (cca do 1 měsíce).

  • Ukončení kurzu

Váš výcvik bude ukončen poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

  • Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla dva dny před zkouškou. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola. Zkouška probíhá v jeden den v autoškole, provádí ji s Vámi zkušební komisař Magistrátu města Hradce Králové a skládá se ze 2 částí:

– Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
a zdravotní přípravy na počítači (30 minut)

– Zkouška z praktické jízdy (podle zákona č.247/2000Sb. trvá 30 min.) Podmínkou připuštění k praktické zkoušce je zdárné absolvování testu z pravidel

-Zkouška z předpisů se provádí elektronickou formou na Magistrátu města Hradce Králové.

  • Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opravnou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pro přihlášení na opravnou zkoušku nás kontaktujte co nejdříve. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.